Que uso fará o Concello de Santiago das propostas recibidas?