En que momento se define o modelo de explotación da idea proposta?